Szkolna liga strzelecka

Regulamin dla Szkolnych Kół Strzeleckich

§ 1. Szkolne koła Ligi Obrony Kraju prowadzące zajęcia na strzelnicy pneumatycznej LOK, działają w oparciu o Statut Ligi Obrony Kraju.

§ 2. Członkom szkolnych kół Ligi Obrony Kraju umożliwia się korzystanie na preferencyjnych warunkach ze sprzętu i pomieszczeń pozostających w dyspozycji Ligi Obrony Kraju pod warunkiem systematycznego wypełniania postanowień § 29, pkt.1, ust.”c” Statutu Ligi Obrony Kraju.

§ 3. Szkolne koła LOK otrzymują do swojej wyłącznej dyspozycji stanowiska strzeleckie w ilości wyznaczonej.

§ 4. Opiekun Szkolnego Koła LOK uzgadnia z kierownikiem strzelnicy termin i godziny zajęć, które są obowiązujące dla członków Szkolnego Koła LOK. Zajęcia mogą odbywać się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich i w określonym czasie, wyłącznie pod nadzorem opiekuna. W przypadku nieobecności opiekuna Szkolnego Koła LOK, jego członkowie nie maja prawa korzystać ze stanowisk strzeleckich i sprzętu przewidzianego do prowadzenia zajęć Koła. Członkowie koła korzystający ze strzelnicy poza wyznaczonym terminem wnoszą opłaty zgodnie z cennikiem korzystania ze strzelnicy.

§ 5. Wszyscy członkowie Szkolnych Kół LOK uczestniczący w zajęciach na strzelnicy obowiązani są znać i stosować w praktyce regulamin strzelnicy oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicy. Zapoznanie członków Koła z wymienionymi powyżej przepisami i nadzór nad ich przestrzeganiem spoczywa na opiekunie Szkolnego Koła LOK.

§ 6. Za szkolenie strzeleckie oraz przestrzeganie dyscypliny przez członków koła LOK odpowiada opiekun szkolnego koła LOK.

§ 7. Członkowie szkolnych kół LOK uczestniczący w zajęciach na strzelnicy obowiązani są we własnym zakresie zadbać o zapewnienie niezbędnych akcesoriów strzeleckich, w potrzebnej dla siebie ilości.

§ 8. Opiekunowie lub osoby funkcyjne szkolnych kół LOK wyznaczają drogą eliminacji przedstawicieli koła, którzy powinni uczestniczyć w wojewódzkich zawodach strzeleckich, terenowych lub sportowo-obronnych kół LOK reprezentując Wrocławski Zarząd Rejonowy LOK oraz/lub Zarząd Dzielnicowy LOK.

§ 9. Członkowie koła uczestniczący w zajęciach strzeleckich, odpowiadają za pozostawiony po sobie porządek, zarówno w strefie oczekiwania jak i na stanowiskach strzeleckich. W terminie uzgodnionym z kierownikiem strzelnicy szkolne koło LOK obowiązane jest wykonać czyszczenie broni oraz uzgodnione prace porządkowe.

§ 10. Wszelkie uszkodzenia sprzętu, w szczególności broni, spowodowane przez członków koła obciążają członków koła i winne być niezwłocznie usunięte w takim czasie aby awaria nie prowadziła do zakłóceń normalnej pracy

§ 11. W przypadku nie przestrzegania postanowień powyższego regulaminu, Dolnośląskie Centrum Szkolenia Strzeleckiego, które jest organem nadzorującym pracę strzelnicy, może zastosować sankcje przewidziane w Statucie Ligi Obrony Kraju, a w sytuacjach braku poprawy, może wycofać szkolnemu kołu LOK rekomendacje na preferencyjne korzystanie ze strzelnicy.

§ 12. Postanowienia powyższego regulaminu są obowiązujące również dla środowiskowych i międzyszkolnych kół LOK oraz klubów strzeleckich LOK pozostających w strukturze organizacyjnej Wrocławskiego Zarządu Rejonowego LOK.

§ 13. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2007 roku i może być uzupełniany o nowe postanowienia mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa strzelających oraz usprawnienie pracy strzelnicy.

§ 14. Powyższy regulamin uzupełnia się o treść Uchwały nr 06/09 Prezydium Wojewódzkiej Komisji ds. Strzelectwa i Sportów Obronnych Dolnośląskiej Organizacji Ligi Obrony Kraju z dnia 01 września 2009 roku, która otrzymuje moc obowiązującą jako integralny punkt niniejszego regulaminu.

Załączniki obowiązujące do powyższego regulaminu.

1. Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicy.

2. Regulamin strzelnicy.

3. Uchwała nr 06/09 z dnia 01 września 2009 roku Prezydium Wojewódzkiej Komisji ds. Strzelectwa i Sportów Obronnych Dolnośląskiej Organizacji Ligi Obrony Kraju.

– Jednocześnie traci moc Uchwała nr 02/08 z dnia 10 stycznia 2008 roku Prezydium Wojewódzkiej Komisji ds. Strzelectwa i Sportów Obronnych Dolnośląskiej Organizacji Ligi Obrony Kraju w sprawie wprowadzenia opłaty eksploatacyjnej.